Namo yojana documents

या योजनेसाठी फॉर्म भरतेवेळी हे आठ कागदपत्रे लागणार आहेत

  • पासपोर्ट साईज दोन फोटो
  • आधार कार्ड
  • रहिवासी पुरावा
  • उत्पन्नाचा दाखला
  • जात प्रमाणपत्र
  • सातबारा उतारा
  • रेशन कार्ड
  • बँक पासबुक तसेच स्वतःचा मोबाईल नंबर